Een ogenblik geduld a.u.b.

Rapportages

Evaluatie Specialistisch Ambulant Netwerk (SPAN)

In de periode oktober 2017 t/m december 2018 heeft bij 16 wijkteams een pilot met SPAN plaatsgevonden. SPAN is een netwerk met professionals met expertise vanuit jeugd- en opvoedhulp, jeugd-GGZ en jeugd-LVB. SPAN kan intensievere, meer specialistische hulp bieden en is alleen door het wijkteam in te schakelen. Dit onderzoek geeft inzicht in de (ervaren) meerwaarde van SPAN en in welke mate het (kosten)effectief is.

2019-08-19 / Jeugd / 46 pagina's / 1335 kB

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2018

Kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van Rotterdamse jongeren en ouders met jeugdhulp en jeugdbescherming.

2019-07-08 / Jeugd / 44 pagina's / 1770 kB

Jeugdstelsel in de groei

In dit rapport wordt verslag gedaan van de eindmeting van het onderzoek naar de ontwikkeling van het Rotterdams Jeugdstelsel sinds de transitie in 2015. Aan de hand van een aantal thema’s, waaronder eigen kracht, passende hulp, vroegsignalering en samenwerking worden de ontwikkelingen in kaart gebracht en de ervaringen van (uitvoerend) professionals en cliënten met de veranderingen in de jeugdhulp beschreven.

2019-04-23 / Jeugd / 87 pagina's / 1652 kB

Monitor Risicojongeren 2018 Onderdeel arbeidsmarktanalyse, editie 2018

De monitor Risicojongeren is ontwikkeld ten behoeve van het programma ‘Elke Jongere Telt’. Met de term risicojongeren wordt verwezen naar jongeren die te maken hebben met een stapeling van problemen.

2019-03-14 / Jeugd / 33 pagina's / 1732 kB

Evaluatie Pilot Jeugdconsulent – In 2 varianten

In dit rapport is een evaluatie gemaakt van de pilot Jeugdconsulent die in 2017/2018 in negen huisartsenprakijken heeft gedraaid. De jeugdconsulent (in twee varianten) ondersteunt de huisarts bij de begeleiding en behandeling van jongeren en hun ouders bij psychosociale problematiek. Beide varianten leiden tot een gerichtere verwijzing naar de specialistische jeugd-GGZ. Vooral de variant waarin een jeugdverpleegkundige van het Centrum Jeugd & Gezin de huisarts ondersteunt leidt tot een verbetering van de samenwerking tussen huisarts, Jeugdgezondheidszorg en wijkteam. De variant waarin de huisarts een eigen Praktijkondersteuner GGZ jeugd in dienst heeft leidt nauwelijks tot meer samenwerking tussen huisarts, Jeugdgezondheidszorg en wijkteam.

2018-11-29 / Jeugd / 62 pagina's / 2365 kB

Feitenkaart tolerantie en discriminatie

2018-07-17 / Jeugd / 4 pagina's / 235 kB

Staat van de Jeugd 2017

Staat van de jeugd. Een overzicht van cijfers over kansrijk, veilig en gezond opgroeien in Rotterdam.

2018-04-24 / Jeugd / 40 pagina's / 5754 kB

Literatuurstudie gebruik jeugdhulp en relatie met achterstandsituatie

Op verzoek van NPRZ is een literatuurstudie gedaan naar gebruik van jeugdhulp en de relatie met achterstandsituatie

2018-03-22 / Jeugd / 24 pagina's / 542 kB

Cliëntervaringsonderzoek jeugd 2017

Uitkomsten van enquête onder jeugdhulpcliënten, ouders en jongeren, in 2017

2018-03-07 / Jeugd / 55 pagina's / 767 kB

Risicojongeren: cohortanalyse 2012 en achtergrondanalyse 2014

In dit rapport laat zien hoe risicojongeren zich in twee jaar tijd ontwikkelen en toont het verschil in achtergrond van risicojongeren met de overige jongeren.

2017-12-07 / Jeugd / 49 pagina's / 616 kB

Rapport meervoudig jeugdhulpgebruik in Rotterdam 2017

Gegevens over meervoudig zorggebruik van jeugdhulp in Rotterdam

2017-11-15 / Jeugd / 20 pagina's / 897 kB

Monitor Risicojongeren 2016, Editie 2016

Het rapport over risicojongeren is onderdeel van de arbeidsmarktanalyse. Het betreft hier jongeren die op meerdere domeinen (onderwijs, arbeid, zorg en criminaliteit) in hun leven risico’s ondervinden. Hiernaast besteedt het aandacht aan jongeren op de ar

2017-06-01 / Jeugd / 42 pagina's / 1521 kB

Evaluatie Ernsttaxatiemodel. Ervaringen van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen.

Evaluatie Ernsttaxatiemodel: ervaringen van jeugdartsen en jeugdverpleegkundigen

2017-04-01 / Jeugd / 28 pagina's / 6994 kB

Evaluatie Ernsttaxatiemodel. Kwantitatieve evaluatie van het ernsttaxatiemodel.

Evaluatie Ernsttaxatiemodel (kwantitatief)

2017-04-01 / Jeugd / 30 pagina's / 7422 kB

Evaluatie vroegsignalering jeugdgezondheidszorg

Evaluatie vroegsignalering jeugdgezondheidszorg

2017-04-01 / Jeugd / 52 pagina's / 491 kB

Jeugdhulp in beweging. Zes portretten van Rotterdamse jeugdhulp cliënten voor en na de transitie.

Dit rapport is een vervolg op de cliëntportretten uit 2015. Het bevat portretten van Rotterdamse jongeren en ouders die ondersteuning of jeugdhulp ontvangen en gaat in op hun ervaringen ná de decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeente. Voor deze po

2017-03-01 / Jeugd / 76 pagina's / 15959 kB

Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel - Tussenmeting. Conclusies.

Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel - Tussenmeting. Conclusies. Dit rapport bevat een tussenmeting t.a.v. het bereiken van de doelen en de toepassing van uitgangspunten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (ondersteuning en hulp aan jeugdigen en hun

2016-12-01 / Jeugd / 11 pagina's / 421 kB

Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel - Tussenmeting. Rapportage.

Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel - Tussenmeting. Conclusies.Jeugdstelsel - Tussenmeting. Rapportage.

2016-12-01 / Jeugd / 63 pagina's / 755 kB

Staat van de jeugd. Een overzicht van cijfers over de staat van de jeugd in Rotterdam.

Staat van de jeugd. Een overzicht van cijfers over de staat van de jeugd in Rotterdam.

2016-09-01 / Jeugd / 40 pagina's / 3877 kB

Rotterdamse jongeren en de arbeidsmarkt, Editie 2015

In het voorjaar 2016 is de publicatie ‘Rotterdamse jongeren en de arbeidsmarkt, Editie 2015’ uitgebracht als verdieping van de arbeidsmarktanalyse. De verdieping gaat in op de positie van jongeren op de arbeidsmarkt. Hiernaast is er een hoofdstuk toegevoe

2016-03-01 / Jeugd / 59 pagina's / 3855 kB

Portretten van clienten in de jeugdhulp van voor de transitie.

Eerste serie portretten van Rotterdamse ouders en jongeren die ondersteuning of jeugdhulp ontvingen in 2014, vóór de decentralisatie van de jeugdhulp. Voor deze portretten zijn cliënten, hulpverleners en een of meer personen uit het sociaal netwerk van de

2015-07-01 / Jeugd / 67 pagina's / 1721 kB

Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond Een verkenning naar mogelijkheden voor integratie.

Ambulant specialistische hulpverlening en lokale (wijk)teams in de regio Rijnmond Een verkenning naar mogelijkheden voor integratie.

2015-06-01 / Jeugd / 76 pagina's / 2178 kB

Nulmeting Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel.

Nulmeting Evaluatie Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel. Het voorliggende rapport is een nulmeting die onderdeel uitmaakt van een meerjarig evaluatieonderzoek naar de effecten van het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel (NRJ). In deze rapportage staat het perspectief

2015-05-01 / Jeugd / 81 pagina's / 2230 kB

MEE. Krachtcoach voor jongeren met een licht verstandelijke beperking Methodiekbeschrijving en werkhandleiding voor jongerencoaches.

Methodiekbeschrijving van Krachtcoach, een methodiek voor jongeren met LVB

2015-03-01 / Jeugd / 44 pagina's / 390 kB

Opbrengsten proeftuinen. Decentralisatie Jeugdzorg regio Rijnmond 2012-2013

Opbrengsten proeftuinen. Decentralisatie Jeugdzorg regio Rijnmond 2012-2013

2014-01-01 / Jeugd / 89 pagina's / 2273 kB

Procesevaluatie Wijkteams Children’s Zone

Procesevaluatie Wijkteams Children’s Zone

2014-01-01 / Jeugd / 53 pagina's / 2070 kB

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond. Verdiepend onderzoek naar de ontwikkeling in jeugdhulpgebruik en naar type problematiek.

Verdiepend onderzoek naar de ontwikkeling in jeugdhulpgebruik in de periode 2006-2011, de aard van de problematiek, stapeling van zorg en de verwijzingen naar de geïndiceerde zorg.

2014-01-01 / Jeugd / 65 pagina's / 1178 kB

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond. Verdiepend onderzoek naar de duur van jeugdhulp, kosten per type jeugdhulptraject en combinaties van jeugdhulp.

Verdiepend onderzoek naar de duur van jeugdhulp, kosten per type jeugdhulptraject, de meest voorkomende combinaties van jeugdhulp en herhaaldelijk jeugdhulpgebruik.

2013-12-01 / Jeugd / 69 pagina's / 3149 kB

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond. Verdiepend onderzoek naar risicofactoren voor jeugdhulpgebruik.

Verdiepend onderzoek naar risicofactoren voor jeugdhulpgebruik, waarbij gekeken is naar de invloed van de factoren geslacht, opleidingsniveau van de jeugdige, herkomst van de jeugdige, eenoudergezin en inkomensniveau van het gezin.

2013-12-01 / Jeugd / 59 pagina's / 2451 kB

Vraagontwikkelingsonderzoek Rotterdam-Rijnmond. Verdiepend onderzoek naar jeugd GGZ, AWBZ-gefinancierde zorg, forensische psychiatrie en AMK.

Onderzoek naar het gebruik en de kosten van jeugd-GGZ, AWBZ-gefinancierde jeugdzorg, forensische jeugdpsychiatrie en Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, een verdieping van de Startfoto voor de Rijnmondregio en Rotterdam. In het rapport wordt ook aanda

2013-10-01 / Jeugd / 126 pagina's / 3317 kB

Monitor zorg voor de jeugd 2013

Monitor zorg voor de jeugd 2013

2013-09-01 / Jeugd / 40 pagina's / 1998 kB

Nieuwe start of terug bij af? Evaluatie nazorg aan jongeren met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond door Bureau Frontlijn.

Nieuwe start of terug bij af? Evaluatie nazorg aan jongeren met een Marokkaanse of Antilliaanse achtergrond door Bureau Frontlijn.

2013-06-01 / Jeugd / 83 pagina's / 2264 kB

Startfoto jeugdzorggebruik en -kosten in regio Rijnmond.

Onderzoek naar het gebruik van jeugdzorg en de kosten hiervan in de regio Rijnmond, als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015.

2013-04-01 / Jeugd / 118 pagina's / 2000 kB

Startfoto jeugdzorggebruik en -kosten in Rotterdam.

Onderzoek naar het gebruik van jeugdzorg en de kosten hiervan in de gemeente Rotterdam, als voorbereiding op de decentralisatie van de jeugdzorg naar gemeenten in 2015.

2013-03-01 / Jeugd / 111 pagina's / 1923 kB